"Hvordan kunne jeg vite at det var vanlig, når ingen har sagt det til meg."Beboer på GRIP (2017 - 2018)

Om GRIP

Stiftelsen Grip driver barnevernstiltak basert på frivillighetsprinsipppet. Tiltaket er heldøgns ambulant oppfølging i egne leiligheter. Vi kaller dette et hybelnettverk. Det betyr at frivillighet fra ungdommens side er helt avgjørende. Et opphold på GRIP forutsetter at ungdommen aktivt medvirker til egen utvikling. Å bo i våre leiligheter innebærer stor frihet, men også stort ansvar. Tiltaket har som utgangspunkt at dette skal være et tydelig alternativ til plassering i ordinære barnevernsinstitusjoner. Ungdommen vil bli stilt overfor et reelt valg om å frivillig ta imot dette tilbudet som et alternativ til institusjonsplassering

Modellen ble opprinnelig utviklet som et forsøk på å eliminere uheldig spredningseffekt i ordinære institusjoner. Dette har vist seg å være en svært effektivt alternativ for å få bort problemspredningen. Vi er svært opptatt av normalitet og tilstreber (så langt det er mulig) å tilpasse livet i egen leilighet så nært opp til normaliteten i samfunnet som mulig. 

Stiftelsen GRIP tar imot plasseringer etter barnevernlovens kapittel 3. Hjelpetiltak. For ungdom og barn under 18 år kan vedtak om plassering gjøres etter § 3-1. Frivillig hjelpetiltak. Etter fylte 18 år kan plassering videreføres etter samtykke fra ungdommen, med nytt vedtak om plassering etter § 3-6. Hjelpetiltak til ungdom over 18 år. I særskilte tilfeller velger kommunen å plassere barn og ungdom under offentlig omsorg i fosterhjem hos daglig leder Asle Imeland, med ett videre vedtak om frivillig hjelpetiltak etter barnevernlovens kapittel 3. Disse plasseringene har til felles at det har vært uhensiktsmessig å plassere ungdommene i fosterhjem. En fosterhjemsplassering hos daglig leder på GRIP anses som mer forsvarlig, og mer i tråd med intensjonen om barnets beste. Da har gjerne barnet på forhånd ønsket å komme til GRIP, slik at frivilligheten er ivaretatt. Disse plasseringene er et tydelig alternativ til ellers en ordinær plassering på institusjon. Etter at heldøgns opphold er fullført i henhold til tiltaksplan, tilbyr stiftelsen et timebasert ettervernsprogram etter avtale med den enkelte kommunen. Et slikt ettervern vil da bidra til at gode relasjoner kan lede ungdommen over i selvstendige liv. 

Vi har siden år 2000 hatt over 100 ungdommer gjennom opphold på GRIP.

Vi har få regler, men tydelige ytre rammer med sterke holdninger mot rus, vold og kriminalitet. Ungdommen skal være engasjert i et forpliktende dagtilbud som skole eller jobb. Alle inntak i tiltaket begynner med et opphold i inntaksleilighet nært vårt kontorfellesskap. Etter opphold i inntaksleilighet er filosofien at den enkelte ungdom selv deltar i arbeidet med å finne ny langsiktig hybel. Vi har for tiden rundt 20 ungdommer bosatt i tiltaket. På GRIP har du ikke voksne rundt deg 24 timer i døgnet. Men vi er alltid tilgjengelig når du har behov for det, selv midt på natten. Du må være innstilt på at de ansatte på GRIP involverer seg aktivt i din hverdag.

Ungdom blir ved inntak gjort oppmerksom på at de nå får anledning til å bo i egen bolig. Det betyr at rømming er uaktuelt. Man rømmer ikke fra sin egen bolig. Uteblivelse fra tiltaket kan sees på som at ungdommen ikke vil kunne nyttiggjøre seg plassering og tiltaket vil da bli vurdert i sammen med barneverntjenesten.

Ved inntak skal det foreligge vedtak og tiltaksplan fra ungdommens barneverntjeneste. 

Stiftelsen er opptatt av å sikre god faglig kompetanse. I dag har over 70 % av ansatte sosialfaglig eller annen relevant høyskoleutdanning. Vi har lite gjennomtrekk blant ansatte. Mange av våre ansatte har lang erfaring i feltet.

Stiftelsen Grip er godt kjent i ungdomsmiljøer i og rundt Kristiansand. Stiftelsen får ofte direkte henvendelser fra ungdommer som ønsker å flytte inn i tiltaket. Når vi får slike henvendelser ønsker vi alle hjertelig velkommen, men påpeker at alle slike inntak først må etableres gjennom barneverntjenesten.  Slike henvendelser er ofte et svært godt utgangspunkt for et vellykket opphold, da et indre ønske fra ungdommen er en sterkere motivasjonskraft enn en passiv frivillighet.

Hvor?Stiftelsen GRIP sine 3 inntaksleiligheter er på Asle Imelands eiendom på Hortemo i Songdalen kommune, 15 kilometer nordvest for Kristiansand sentrum. Her er gode bussforbindelser til sentrum med en buss i timen fra tidlig om morgenen til sen kveld. (kl.2315) Nærheten til Kristiansand gjør alle tenkelige skole- , jobb-, og fritidstilbud lett tilgjengelige.

Stiftelsens kontorer og omsorgsbase ligger på Stokkeland, 3 kilometer lenger nord. Stiftelsens øvrige innleide leiligheter ligger alle innenfor en radius på 20 minutter fra omsorgsbasen. Stiftelsen GRIP omtaler seg som et "hybelnettverk" og er et ambulant omsorgs- og hjelpetiltak med utgangspunkt i Songdalen. Vi har et nettverk av hybler i Kristiansands regionen som besøkes av våre ansatte med biler som er i farta til enhver tid.

Hva vi tilbyr

Ungdommen skal være engasjert i et forpliktende dagtilbud som skole eller jobb. Etter opphold i inntaksleilighet deltar ungdommen selv i arbeidet med å finne ny leilighet. GRIP behandler alle ungdommer individuelt.Stiftelsen GRIP har kapasitet på 10-20 ungdommer i tiltaket samtidig. På GRIP har du ikke voksne rundt deg til enhver tid. Vi er alltid tilgjengelig når du har behov for det, selv midt på natten. Du må være innstilt på at de ansatte på GRIP involverer seg aktivt i din hverdag.

Vi er flere ansatte som involverer oss på ulike måter fordi vi er forskjellige personer. I tillegg vil alle ungdommer bli behandlet individuelt. Vi møter alle ungdommer ulikt, men er svært opptatt av å behandle alle rettferdig. Både i forhold til den enkeltes økonomiske ytelser og tidsbruk. Vi har klare tanker om at vi gjennom dette skal avspeile den virkeligheten vi lever i. Vi er opptatt av å introdusere ungdommer inn i nye og mer hensiktsmessige sosiale nettverk. 

 • Stiftelsen leier inn hybler/leiligheter med god beliggenhet og bra standard.
 • Vi dekker utgifter til inventar ved etablering i egen hybel, primært innkjøpt på Finn eller brukthandel.
 • Vi dekker utgifter til strøm, varme, vedlikehold
 • Alle beboere får utbetalt livsopphold en gang pr. uke. Forutsetting for utbetaling er at leiligheten holdes i orden. 
 • GRIP dekker busskort, egenandeler i helsevesenet, utgifter til briller linser osv.
 • Alle ungdommer på GRIP får anledning til å ta førerkort under heldøgnsopphold, under forutsetning av dokumentert rusfrihet under hele prosessen. 
 • Vi forsøker å dra på ferie sammen med ungdommen i løpet av året. 

Hvem?

Stiftelsen ble etablert i år 2000. GRIP er en ideell Stiftelse som ikke er laget for at noen skal tjene penger. Vi skal forvalte offentlige midler til ungdommens beste. GRIP har siden oppstart hatt over 100 beboere i tiltaket. Vi kan som barneverntiltak dokumentere en svært høy rehabiliterings prosent og/eller måloppnåelse. Vi arbeider i et langsiktig perspektiv og kjenner ikke til at langvarig omsorgssvikt og vanskelige vekstvilkår kan kompenseres med noen form for "Quick fix".

Vår målsetting er at ungdom som skrives ut av GRIP skal skrives ut til egenfungering. I dette langsiktige perspektivet tilstreber vi et selvstendig liv uten offentlige stønader i størst mulig grad. 

Økonomi

Prisen for opphold i Grip er  kr. 2890,- pr. døgn pr. januar 2023. Døgnprisen reguleres hvert nyttår ihht. offentlig deflator og inkluderer følgende:

 • Døgnkontinuerlig oppfølrging i egen bolig
 • Husleie og strøm
 • Innkjøp av inventar til etablering i første egne leilighet
 • Livsopphold
 • Busskort
 • Førerkort klasse B, under forutsetning av dokumentert rusfrihet
 • Sydenferie på sommeren
 • Kortere turer og reiser
 • Egenandeler i helsevesenet

Om GRIP i media

Pernille (21) fikk orden på livet da hun ble "ulovlig" plassert: - De fleste hadde gitt meg opp https://www.fvn.no/nyheter/i/EpemgG/dette-er-det-foerste-tiltaket-jeg-har-foelt-var-riktig-for-meg Sist oppdatert: 30. mars 2021

Flere kommuner har plassert ungdommer ulovlig: - Vi hadde gjort det samme igjen https://www.fvn.no/nyheter/i/Vq5R71/vi-kommer-noen-ganger-i-en-skvis-der-barnets-beste-kolliderer-med-hva-vi-har-lov-til-aa-gjoere Sist oppdatert: 29. mars 2021

Barnevernstiltak har drevet ulovlig i årevis https://www.fvn.no/nyheter/i/BlkAlG/oensker-lovendring-barnevernstiltak-har-drevet-ulovlig-i-aarevis Sist oppdatert: 28. mars 2021

FRITIDSNYTT https://fritidsnytt.no/stokkelands-mestringssenter-tar-form/ Publisert: 19. desember 2019

N247 http://n247.no/?nyhet=8671&tittel=Interpellasjon:_Onsker_ikke_at_barnevernets_bruk_av_Grip_blir_redusert Publisert: 10. des 2018

Mangel på nytenkning i barnevernet https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/a2nlLd/mangel-paa-nytenkning-i-barnevernet Sist oppdatert: 17. november 2018

NRK https://www.nrk.no/sorlandet/frykter-barna-rammes-1.11235416 Publisert 11. sep. 2013Asle Imeland
Styreleder

913 40 972
Send e-postRuben Gullesen
Daglig leder

957 55 156
Send e-post