Vår målsetting er at ungdom som skrives ut av GRIP skal skrives ut til egenfungering.
Stiftelsen Grip driver barnevernstiltak basert på frivillighetsprinsipppet. Tiltaket er heldøgns ambulant oppfølging i egne leiligheter. Vi kaller dette et hybelnettverk og måten vi jobber på kan knyttes til de tre grunnpilarene i Traumebevisst omsorg; trygghet, relasjon og følelsesregulering. Vi søker også samarbeid og tilretttelegging inn mot spesialisttjenester innen helse, rus, skole og andre offentlige hjelpesystemer.

For oss er frivillighet fra ungdommens side helt avgjørende. Et opphold på GRIP forutsetter at ungdommen aktivt medvirker til egen utvikling. Å bo i våre leiligheter innebærer stor grad av frihet, men også ansvar. Tiltaket har som utgangspunkt at dette skal være et tydelig alternativ til plassering i ordinære barnevernsinstitusjoner. Ungdommen vil bli stilt overfor et reelt valg om å frivillig ta imot dette tilbudet som et alternativ til institusjonsplassering.

I juni 2023 innledet Stiftelsen GRIP samtaler med Haraldsplass Diakonale Stiftelse om mulig samarbeid. Etter flere samtaler gjennom sommeren og høsten er det signert en intensjonsavtale med mulig fusjonering i løpet av 2024. I tillegg er det formalisert en samarbeidsavtale med Haraldsplass Serio Ung. Det er spennende tider i vente og vi mener at dette samarbeidet med tiden vil styrke GRIP sin kompetanse og gjøre vårt tilbud til ungdom enda bedre. Vi vil fortsette med å jobbe etter de samme gode verdier med fokus på å gi ungdom trygghet, TID til å danne seg relasjon til ansatte og hjelp til å regulere følelser.