Vår målsetting er at ungdom som skrives ut av GRIP skal skrives ut til egenfungering.
Stiftelsen Grip driver barnevernstiltak basert på frivillighetsprinsipppet. Tiltaket er heldøgns ambulant oppfølging i egne leiligheter. Vi kaller dette et hybelnettverk og måten vi jobber på kan knyttes til de tre grunnpilarene i Traumebevisst omsorg; trygghet, relasjon og følelsesregulering. Vi søker også samarbeid og tilretttelegging inn mot spesialisttjenester innen helse, rus, skole og andre offentlige hjelpesystemer.

For oss er frivillighet fra ungdommens side helt avgjørende. Et opphold på GRIP forutsetter at ungdommen aktivt medvirker til egen utvikling. Å bo i våre leiligheter innebærer stor grad av frihet, men også ansvar. Tiltaket har som utgangspunkt at dette skal være et tydelig alternativ til plassering i ordinære barnevernsinstitusjoner. Ungdommen vil bli stilt overfor et reelt valg om å frivillig ta imot dette tilbudet som et alternativ til institusjonsplassering.