"For første gang klarte jeg å takle at noen gav meg klem"

Beboer på GRIP 2005 - 2007

Hva?

Stiftelsen Grip driver barnevernstiltak basert på frivillighetsprinsipppet. Tiltaket er heldøgns ambulant oppfølging i egne leiligheter. Vi kaller dette et hybelnettverk.
Det betyr at frivillighet fra ungdommens side er helt avgjørende. Et opphold på GRIP forutsetter at ungdommen aktivt medvirker til egen utvikling. Å bo i våre leiligheter innebærer stor frihet, men også stort ansvar. Tiltaket har som utgangspunkt at dette skal være et tydelig alternativ til plassering i ordinære barnevernsinstitusjoner. Ungdommen vil bli stilt overfor et reelt valg om å frivillig ta imot dette tilbudet som et alternativ til institusjonsplassering


Modellen ble opprinnelig utviklet som et forsøk på å eliminere uheldig spredningseffekt i ordinære institusjoner. Dette har vist seg å være en svært effektivt alternativ for å få bort problemspredningen. Vi er svært opptatt av normalitet og tilstreber (så langt det er mulig) å tilpasse livet i egen leilighet så nært opp til normaliteten i samfunnet som mulig. 

Stiftelsen GRIP tar imot plasseringer etter barnevernlovens § 4.4-1.ledd, 4.4-3 ledd og 4.4-5 ledd. Etter fylte 18 år kan plassering videreføres etter samtykke fra ungdommen og nytt plasserings vedtak etter § 1.3. I særskilte tilfeller velger kommunen å plassere omsorgsovertatte barn §4-12 i fosterhjem hos daglig leder Asle Imeland. Disse plasseringene har til felles at det har vært uhensiktsmessig å plassere ungdommene i fosterhjem. En fosterhjemsplassering hos daglig leder på Grip anses som mer forsvarlig, og mer i tråd med intensjonen om barnets beste. Da har gjerne barnet på forhånd ønsket å komme til Grip, slik at frivilligheten er ivaretatt. Disse plasseringene er et tydelig alternativ til ellers en ordinær institusjons plassering. Etter at heldøgns opphold er fullført i henhold til tiltaksplan, tilbyr stiftelsen et timebasert ettervernsprogram etter avtale med den enkelte kommunen. Et slikt ettervern vil da bidra til at gode relasjoner kan lede ungdommen over i selvstendige liv. 
Vi har siden år 2000 hatt ca 100 ungdommer gjennom opphold på GRIP. Måloppnåelsen i tiltaket er svært høy, og ligger på 70-75%. Det betyr at 70-75% av de som har vært i tiltaket lever livene sine innenfor rammer som regnes som helt normale. 

Vi har få regler, men desto tydeligere ytre rammer med sterke holdninger mot rus, vold og kriminalitet. Ungdommen skal være engasjert i et forpliktende dagtilbud som skole eller jobb. Alle inntak i tiltaket begynner med et opphold i inntaksleilighet på eiendommen til Asle Imeland i Songdalen. Etter opphold i inntaksleilighet deltar ungdommen selv i arbeidet med å finne ny langsiktig hybel. GRIP behandler alle ungdommer individuelt. Vi har en kapasitet på 10 - 12 ungdommer samtidig. På GRIP har du ikke voksne rundt deg 24 timer i døgnet. Men vi er alltid tilgjengelig når du har behov for det, selv midt på natten. Du må være innstilt på at de ansatte på GRIP involverer seg aktivt i din hverdag.

Ungdom blir ved inntak gjort oppmerksom på at de nå får anledning til å bo i egen bolig. Det betyr at rømming er uaktuelt. Man rømmer ikke fra sin egen bolig. Uteblivelse fra tiltaket kan sees på som at ungdommen ikke vil kunne nyttiggjøre seg plassering og tiltaket vil da bli vurdert i sammen med barneverntjenesten.

Ved inntak skal det foreligge vedtak og tiltaksplan. Stiftelsen GRIP utarbeider handlingsplaner.
Stiftelsen er opptatt av å sikre god faglig kompetanse. Vi Tilstreber å ha minst 50% ansatte med sosialfaglig høyskoleutdanning. Vi har lite/ingen gjennomtrekk blant ansatte slik at vi samlet sett blant 7 ansatte har over 100 års samlet barnevernserfaring. 

Stiftelsen Grip er godt kjent i ungdomsmiljøet i og rundt Kristiansand. Stiftelsen for ofte direkte henvendelser fra ungdommer som ønsker å flytte inn i tiltaket. Når vi får slike henvendelser ønsker vi alle hjertelig velkommen men påpeker at alle slike inntak må etableres gjennom barnevernstjenesten.  Slike henvendelser er ofte et svært godt utgangspunkt for et vellykket opphold, da et indre ønske fra ungdommen er en sterkere motivasjonskraft enn en passiv frivillighet.Hvor?

Stiftelsen GRIP sine 3 inntaksleiligheter er på Asle Imeland's eiendom, på Hortemo, i Songdalen kommune, 15 kilometer nordvest for Kristiansand sentrum. Her er gode bussforbindelser til sentrum med en buss i timen fra tidlig om morgenen til sen kveld. (kl.2315) Nærheten til Kristiansand gjør alle tenkelige skole- , jobb-, og fritidstilbud lett tilgjengelige. Stiftelsens kontorer og omsorgsbase ligger på Stokkeland, 3 kilometer lenger nord. Stiftelsens øvrige innleide leiligheter ligger alle innenfor en radius på 20 minutter fra omsorgsbasen. Stiftelsen GRIP omtaler seg som et "hybelnettverk" og er et ambulant omsorgs- og hjelpetiltak med utgangspunkt i Songdalen. Vi har et nettverk av hybler i Kristiansands regionen som besøkes av våre ansatte med biler som er i farta til enhver tid.

Hva vi tilbyr


Ungdommen skal være engasjert i et forpliktende dagtilbud som skole eller jobb. Etter opphold i inntaksleilighet deltar ungdommen selv i arbeidet med å finne ny leilighet. GRIP behandler alle ungdommer individuelt.Stiftelsen GRIP har kapasitet på 15 ungdommer i tiltaket samtidig. På GRIP har du ikke voksne rundt deg til enhver tid. Vi er alltid tilgjengelig når du har behov for det, selv midt på natten. Du må være innstilt på at de ansatte på GRIP involverer seg aktivt i din hverdag.

Vi er 7 ansatte som involverer oss på 7 ulike måter fordi vi er forskjellige personer. I tillegg vil alle ungdommer bli behandlet individuelt. Vi møter alle ungdommer ulikt, men er svært opptatt av å behandle alle rettferdig. Både i forhold til den enkeltes økonomiske ytelser og tidsbruk. Vi har klare tanker om at vi gjennom dette skal avspeile den virkeligheten vi lever i. Vi er opptatt av å introdusere ungdommer inn i nye og mer hensiktsmessige sosiale nettverk. 

 • Stiftelsen leier inn hybler/leiligheter med god beliggenhet og bra standard.
 • Vi dekker utgifter til inventar ved etablering i egen hybel. Dette overtar ungdommen til odel og eie ved fullført opphold.
 • Vi dekker utgifter til strøm, varme, vedlikehold
 • Alle beboere får utbetalt livsopphold med kr.500,- to ganger pr uke. Forutsetting for utbetaling er at leiligheten er ferdig rengjort og ryddet.
 • GRIP dekker busskort, egenandeler i helsevesenet, utgifter til briller linser osv.
 • Alle ungdommer på GRIP får anledning til å ta førerkort under heldøgnsopphold.
 • Vi drar på sydenferie på sommeren. 
 • Det arrangeres hyggelige reiser og utflukter underveis i oppholdet.
Vi er spesialister på tilrettelegging inn mot det ordinære hjelpe- og behandlings apparatet på Sørlandet. Stiftelsen har lange tradisjoner med samarbeid med offentlig rus behandling, (ARA), barne- og ungdomspsykiatri, (ABUP) skole og utdanning, Politi, Friomsorgen og andre relevante samarbeidspartnere. GRIP samarbeider med OppfølgingsTjenesten for videregående og NAV om etablering av praksisplasser som et alternativ til skolegang.Gripskolen

Fra Høsten 2018 har GRIP startet et mer systematisk program som vi har valgt å kalle Gripskolen. Dette er et program som vil tilby alle ungdommer som bor i heldøgnstiltaket. Kursene skal være ment som en hjelp til å mestre eget liv, enda litt bedre. Det kan være bevisstgjøring rundt de mest hverdagslige ting. Temaer som ungdommene kan bli kurset i er Økonomi, bo ferdigheter, hygiene, Rus, familie/slekt- relasjoner og sosiale nettverk, samfunnssammenheng, Mental og fysisk helse og nettvett. Noen av kursene vil foregå i gruppe, mens andre vil bli lagt opp til hver enkelt ungdom individuelt. Ungdommene vil hvert år få to anledninger til å møte opp på det enkelte emnet. Førerkort vil også bli en del av Gripskolen, men som vil følge litt andre rammer.

Førerkort
Grip tilbyr alle ungdommene i tiltaket å ta førerkort under heldøgnsopphold. Førerkort vil for mange unge i barnevernet være avgjørende i møte med yrkeslivet, og sikre bredere sosial fungering. Vi krever rene urinprøver fra alle som søker. Stiftelsen Bruker førerkort aktivt som en virksom motivasjonsfaktor for å få ungdommer til å slutte med rusmidler. Vi har svært gode erfaringer med at dette tiltaket vært en så avgjørende faktor . Førerkort-prosessen har vist seg som en viktig faktor i motivasjonsarbeid for å få ungdommen ut av aktivt rusmisbruk. Dette omfatter ungdom med et lettere rusmisbruk. Prosessen går over minimum et år, hvor teoridelen først må fullføres gjennom bestått prøve på biltilsynet. Deretter har vi avtale med egen kjøreskole om videre opplæring i ordinære kjøre og trafikkregler. For ungdom med tidligere rusmisbruk forlanges det faste urinprøvetakninger gjennom hele prosessen. Ved positiv urinprøve, stoppes prosessen. I tillegg vil bestått førerkort oppleves som stor mestringerfaring. Barnevernsforvaltning har historisk alltid lett etter virksomme behandlingsmetoder i møte med lettere rusmisbruk, dette har vist seg å være noe som virker svært effektivt. 

"Hvordan kunne jeg vite at det var vanlig, når ingen har sagt det til meg"

Beboer på GRIP 20017 - 20018

Hvem?

Stiftelsen ble etablert i år 2000. GRIP er en ideell Stiftelse som ikke er laget for at noen skal tjene penger. Vi skal forvalte offentlige midler til ungdommens beste. GRIP har siden oppstart hatt over 100 beboere i tiltaket. Vi kan som barneverntiltak dokumentere en svært høy rehabiliterings prosent og/eller måloppnåelse. Vi arbeider i et langsiktig perspektiv og kjenner ikke til at langvarig omsorgssvikt og vanskelige vekstvilkår kan kompenseres med noen form for "Quick fix".

Vår målsetting er at ungdom som skrives ut av GRIP skal skrives ut til egenfungering. I dette langsiktige perspektivet tilstreber vi et selvstendig liv uten offentlige stønader. Men i enkelte tilfeller er vår erfaring at barn har hatt en så traumatisk oppvekst at det å etableres inn i langsiktige trygdeordninger vil være en riktig måloppnåelse for å ivareta unge mennesker hvor live er påført varige belastninger. 

Den første du vanligvis vil møte på GRIP, er Asle Imeland. Han er daglig leder i stiftelsen og har arbeidet som leder i ulike barnevernstiltak siden 1997. Asle er født i 1960, utdannet sosionom, er gift med Bjørg, og har to voksne døtre. Ungdommer som får plass på GRIP, bor i egne inntaksleiligheter hjemme hos Asle de første månedene. Denne perioden er viktig for at vi skal bli kjent med ungdommene, etablere gode og varige relasjoner slik at ungdommene skal bli kjent med oss. Senere flytter ungdommene ut til leiligheter vi leier i -, og rundt Kristiansand. Gjerne i nærheten av det lokalmiljøet de er vokst opp i.

Stiftelsen har en svært erfaren stab. Flere medarbeidere som har vært med fra oppstart. De som har blitt ansatt i ettertid blir værende og kun to har sluttet. 

Økonomi

Plassering i Stiftelsen GRIP koster det samme som den til enhver tid gjeldende sats for kommunal egenandel ved plassering i barnevernsinstitusjon.

For 2016 er det beregnet til kr 66.900,- pr måned.

Stiftelsen dekker innenfor denne prisen alle ungdommens utgifter:

 • Heldøgns barneverntiltak
 • Husleie og strøm
 • Innkjøp av inventar til etablering i egen leilighet
 • Livsopphold på kr.4000,- pr måned
 • Klær og sko
 • Busskort
 • Førerkort klasse B
 • Sydenferie på sommeren
 • Mindre turer og reiser
 • Egenandeler i helsevesenet
 • Besøk hos familie andre steder i Norge

GRIP

© 2015 STIFTELSEN GRIP

Kontakt oss
Vakttelefon - 957 55 156
Asle Imeland - 913 40 972
asleime@online.no